અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

POLICE RECRUITMENT 2020 - पोलिस भर्ती 2020

 दोस्तो , पोलिस भर्ती 2020 की 7,610 जगह की मंजूरी हो ही है। दोस्तो राज्य के गृह विभाग के

द्वारा पोलिस में 7,610 नई जगह की मंजूरी दी है। इस भर्ती की कार्यवाही अब आगे चालू होगी। दोस्तो थोड़े ही समय मे ये भर्ती होगी।  आइये जानते है कि कोंन से पद पर कितनी जगह है।


Police Recruitment 2020
पोस्ट और जगह


 •  पोलिस महानिरीक्षक :- 01
 • पोलिस अधिक्षक :- 03
 • बिन हथियारी पोलिस नायब अधीक्षक :- 14
 • हथियारी नायब पोलिस अधीक्षक :- 04
 • नायब पोलिस अधीक्षक एम,टी :- 01
 • बिन हथियारी पोलिस इंस्पेक्टर :- 84
 • महिला हथियारी पुलिस इंस्पेक्टर :- 01
 • बिन हथियारी पोलिस सब इंस्पेक्टर :- 383
 • हथियारी पोलिस सब इंस्पेक्टर :- 107
 • हथियारी पोलिस इन्स्पेक्टर - 52
 • महिला हथियारी पुलिस सब इंस्पेक्टर - 02
 • पोलिस सब इंस्पेक्टर ( एम,टी ) :- 03
 • पोलिस सब इंस्पेक्टर ( वायरलेस ) :- 30
 • बिन हथियारी ASI :- 325
 • बिन हथियारी हेड कॉन्स्टेबल :- 952
 • बिन हथियारी पोलिस कॉन्स्टेबल :- 2130
 • हथियारी ASI :- 213
 • हथियारी हेड कॉन्स्टेबल :- 473
 • हथियारी पोलिस कॉन्स्टेबल :- 1795
 • सीनियर इनटेलिजन्त ऑफिसर :- 10
 • इनटेलिजन्त ऑफिसर :- 42
 • आसिस्टन्ट इनटेलिजन्त :- 75
 • रेडियो ऑपरेटर:- 24
 • रेडियो टेक्नीशियन :- 12
 • कचेरी अध्यक्ष :- 02
 • अंगत मददनीस :- 04
 • मुख्य कारकुन :- 06
 • सीनियर क्लार्क :- 20
 • जूनियर क्लार्क :- 23
 • वायरलेस मेसेंजर :- 03
 • महिला ASI :- 04
 • महिला हेड कॉन्स्टेबल :- 14
 • महिला पुलिस कांस्टेबल :-10
 • मेडिकल ऑफिसर :- 01
 • डॉग हैंडलर :- 89
 • सफाइकामदार :-49
 • केनाल बॉय :-14
 • प्यून :- 16
 • फॉलोवर्स :- 19
 • ड्राइवर :- 600

 ऊपर बताये गये सभी पद पर भर्ती होगी थोड़े ही समय मे । दोस्तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए। सिलेबस देखो और काम पे लग जाये। महेनत का फल जरूर मिलता है। 

No comments

Powered by Blogger.