અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

PSI / Police Constable Physical Test Call letter related Important Notice 2021

Posts Name: Constable / Lokrakshak, PSI, ASI & Intelligence Officer  Physical Test Dates: 03-12-2021 to 29-01-2022  કોલલેટર ડાઉનલોડ થતો નથી તે અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો (29-11-2021): LRD Website | PSI Website  ભુલથી Gender ખોટી ભરાયેલ છે તે માટે ભરતી બોર્ડને જાણ કરવાની અરજીનો નમૂનો (29-11-2021): LRD Website | PSI Website  એક કરતા વધુ મળેલ કોલલેટર અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો (28-11-2021): LRD Website | PSI Website  અગત્યની સૂચનાઓ (27-11-2021): Click Here LRD Website | PSI Website  Call Letter, Rejected Application List: Click Here  Official Website/ More Details: LRD Website | PSI Website


 PSI / Police Constable Physical Test Call letter related Important Notice 2021

Posts Name: Constable / Lokrakshak, PSI, ASI & Intelligence Officer

Physical Test Dates: 03-12-2021 to 29-01-2022

કોલલેટર ડાઉનલોડ થતો નથી તે અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો (29-11-2021): LRD Website | PSI Website

ભુલથી Gender ખોટી ભરાયેલ છે તે માટે ભરતી બોર્ડને જાણ કરવાની અરજીનો નમૂનો (29-11-2021): LRD Website | PSI Website

એક કરતા વધુ મળેલ કોલલેટર અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો (28-11-2021): LRD Website | PSI Website

અગત્યની સૂચનાઓ (27-11-2021): Click Here LRD Website | PSI Website

Call Letter, Rejected Application List: Click Here

Official Website/ More Details: LRD Website | PSI Website

No comments

Powered by Blogger.