અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Today Petrol / Diesel Price in India

  Gujarat and all indian City  Petrols Diesel Price In India Today.The usage and pricing of gasoline (or petrol) results from factors such as crude oil prices, processing and distribution costs, local demand, the strength of local currencies, local taxation, and the availability of local sources of gasoline (supply). Since fuels are traded worldwide, the trade prices are similar.

Petrol, Diesel Price In India Today


Today Petrol / Diesel Price in India


The price paid by consumers largely reflects national pricing policy. Some regions, such as Europe and Japan, impose high taxes on gasoline (petrol); others, such as Saudi Arabiaand Venezuela, subsidize the cost. Western countries have among the highest usage rates per person. The largest consumer is the United States, which used an average of 368 million US gallons (1.46 gigalitres) each day in 2011.

Today’s Petrols, Diesel Price In All India.


We have the price list of gasoline (Petrol) and high speed diesel (HSD) for more than one lakh cities / towns / villages in India. Its important to know that, Petrol diesel price is changing from location to other location, even fuel near by fuel station to station. Hence its important to know the petrol diesel price for each postal pincode location, We have Provide the search box for typing the pincode number, you are required

Search Petrol diesel Price in your area by entering Postal pincode
We have more than 1.5 Lakh fuel station location updated in our database, you can check the fuel price for any of the village / town , just by entering the 6 digit postal pincode.
How to search Gasoline / Petrol Price by using Postal pincode ?
Enter the 6 digit postal pincode in teh input search box
Press the submit button to find the price for today & tomorrow
Find the today's & tomorrow price of the fuel oil.
Scroll down to find the historical prices in the given postal pincode location.

What can you look into this page ?

Today's Petrol diesel price per Litre
Tomorrow's Petrol diesel price
Yesterday's Petrol diesel price per litre
Previous price changes / Historical trend
The Petrol Price list available for the states like Andaman & Nicobar Islands, Telangana, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil NaduAssam, Bihar, Chhattisgarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir. Diesel Prices are updated for Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Maharashtra and Manipur. Also for Meghalaya, , Tripura , Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal Mizoram, Nagaland, Odisha, and Madhya Pradesh.


પિન કોડ દ્વારા પેટ્રોલ ડિઝલનો આજનો ભાવ જોવો

શહેર પ્રમાણે પેટ્રોલ ડિઝલનો ભાવ જોવો

IOC પેટ્રોલ પંપ આજનો ભાવ

HP પેટ્રોલ પંપ આજનો ભાવ

BP પેટ્રોલ પંપ આજનો ભાવ

No comments

Powered by Blogger.