અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Vidhyasahayak Bharti 2022 - For Gujarati Medium (Std. 1 to 5 & 6 to 8)

Gujarat Vidhyasahayak Recruitment 2022: Gujarat State Primary Education Selection Committee release the latest notification for the Std. 1 to 5 & 6 to 8 Vidhyasahayak recruitment 2022. People who are waiting for this recruitment for a long time they are seen the below notifications. We are put here all the latest information about this recruitment 2022.

Vidhyasahayak Bharti 2022:Vidhyasahayak Recruitment 2022

Vidhyasahayak Bharti 2022 - For Gujarati Medium (Std. 1 to 5 & 6 to 8)


Vidhyasahayak Bharti 2022 - For Gujarati Medium (Std. 1 to 5 & 6 to 8)

Vidhyasahayak Bharti 2022 - For Gujarati Medium (Std. 1 to 5 & 6 to 8)


Vidhyasahayak Bharti 2022 - For Gujarati Medium (Std. 1 to 5 & 6 to 8)

Vidhyasahayak Bharti 2022 - For Gujarati Medium (Std. 1 to 5 & 6 to 8)Vidhyasahayak Bharti 2022

Vidhyasahayak Bharti 2022વય મર્યાદા - ઘટ ની જગ્યા: Click Here

વય મર્યાદા - સામાન્ય જગ્યા: Click Here

ફોર્મ સાથે જોડવાના આધારો 1 થી 5: Click Here

ફોર્મ સાથે જોડવાના આધારો 6 થી 8: Click Here

અરજદારો માટે અગત્યની સુચના: Click Here

જિલ્લાવાર કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાઓ: Click Here

ભાષાઓની વિષયવાર જિલ્લાવાર અને જાતિવાર ખાલી જગ્યાઓ: Click Here

ઘટની જાહેરાત: Click Here

સામાન્ય ભરતી ની જાહેરાત: Click Here

જીલ્લાના ડોક્યુમેન્‍ટ વેરીફીકેશન કેન્દ્રની યાદી: Click Here

Official Website: Click Here

Apply Online: Click Here

No comments

Powered by Blogger.