અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Shri K.V. Patel ITI Ruppur, Chanasma Head Clerk & Wireman Recruitment 2022

Chanasma ITI Recruitment 2022: "Nima Memorial" Village Development Trust Ruppur, Chanasma managed by Shri. K.V. Patel ITI (Grant in Aid) published the latest notification for the Head Clerk and Wireman recruitment 2022. People who are waiting for a job they are see these recruitment details here and apply for this recruitment 2022. 

Shri K.V. Patel ITI, Ruppur, Chanasma Bharti 2022:


Post Name: 


ક્રા. ઈ. વાયરમેન (Wireman)

હેડ ક્લાર્ક (Head Clerk)

No. Of Posts:

ક્રા. ઈ. વાયરમેન (Wireman): 01

હેડ ક્લાર્ક (Head Clerk): 01

Educational Qualification:

ક્રા. ઈ. વાયરમેન (Wireman): Academic: 10th class pass or its equivalent, and

Technical: Degree in Electrical Engineering/Electrical & Electronics Engineering with one-year post qualification experience or three-year Diploma in following discipline Electrical engineering/Electrical & Electronics Engineering with two-year post qualification experience or NTC/NAC in same or relevant trade and National Craft Instructor Certificate with three-year post-qualification experience.  


હેડ ક્લાર્ક (Head Clerk): Graduation or 12th Pass or its equivalent or 7 years experience. 

PayScale:

ક્રા. ઈ. વાયરમેન (Wireman): 31,340 Rs. Per Month

હેડ ક્લાર્ક (Head Clerk): 19,950 Rs. Per Month

Last Date:

Apply within 15 days of the publication of this advertisement.


Shri K.V. Patel ITI Ruppur, Chanasma Bharti 2022

No comments

Powered by Blogger.