અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

RTE Gujarat Admission 2022-23 | Apply Online @rte.orpgujarat.com

RTE Gujarat Admission 2022-23: Today, we are going to put here RTE Admission 2022 information. Parents who are finding the information about RTE Gujarat 2022-23 Admission they were read it here. We have put here all the information about RTE Admission 2022-23 here. Which documents are required for RTE Gujarat Admission 2022-23? What is the starting date of the online application for RTE 2022-23? This is all information we are put here. 

RTE Gujarat Admission 2022-23


Gujarat RTE Admission 2022-23 - RTE Gujarat Admission 2022-23 Online Date:


Important Dates For RTE Admission 2022-23:

Starting Date Of Online Application: 30/03/2022

Closing Date Of Online Application: 11/04/2022

First Round Date: 26/04/2022

Documents Required to fill the form RTE 2022-23:

 • Address Proof
 • Parent’s Caste Certificate
 • Birth Certificate
 • Photograph
 • Parent’s Income
 • BPL Category
 • NDNT
 • Orphan Child
 • Child in Need of Care and Protection
 • Children belonging to Child care Institution
 • Child Labour/Children of migrating Labourers
 • Mentally Challenged Child Cerebral Palsy
 • CWSN
 • ART therapy treatment-seeking Children
 • Children Of Martyred Soldiers
 • Single Girl Child category
 • Children studying in Anganwadi under State Government authority
 • Child Aadhar card
 • Parent's Aadhar Card
 • Bank Details

Documents to upload when filling out the form of RTE 2022-23:IMP Instructions For Parents For RTE Admission 2022-23:
RTE પ્રવેશ પ્રક્રિયાની અરજીની સ્થિતિ જોવા માટે નીચેની કોઇ પણ લીંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


ADMIT CARD (પ્રવેશ પત્ર) download કરવા માટે નીચેની કોઇ પણ લીંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

No comments

Powered by Blogger.