અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Gujarat Police Constable (LRD) Written Examination Exam Center Name Change 2022

Gujarat Police Constable (LRD) Exam Center Change Notification 2022


LRD 2022 Exam Center Change Details:
 Gujarat Police Recruitment Board (LRD) has published the information about preliminary exam center name change details 2022. We have put here all the details about the LRD exam 2022. Gujarat Police Constable preliminary exam was held on 10/04/2022. 

તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ ના રોજ લેવાનાર લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર નીચે મુજબની સ્કુલો/કોલેજોના નામ/સરનામાનાં સ્પેલીંગમાં સુધારો જણાયેલ છે. જેથી ઉમેદવારોને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી ના પડે તે હેતુથી નીચે પ્રમાણે સુધારો ધ્યાને લેવાનો રહેશે. આ માટે અલગથી કોલલેટર કાઢવાની જરૂર નથી.

અ.નં.

જિલ્લો

કોલલેટરમાં દર્શાવેલ સ્કુલનું નામ અને સરનામું

સુધારેલ સ્કુલનું નામ અને સરનામું

સુરત

MADAV BAAG VIDHYABHAVAN UNIT-1, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT

MADHAVBAG VIDHYABHAVAN UNIT-1, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT

સુરત

MADAV BAAG VIDHYABHAVAN UNIT-2, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT

MADHAVBAG VIDHYABHAVAN UNIT-2, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT

સુરત

SHREE S. P. ZARIWALA HIGHSCHOOL, GOPIPURA, ANNIE BESANT ROAD,SURAT

SHREE S. P. ZAVERI GIRLS HIGHSCHOOL, GOPIPURA, ANNIE BESANT ROAD,SURAT

સુરત

GURUKUL VIDHYAPITH V. D. CHOKSHI ENG.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT

GURUKUL VIDHYAPITH V. T. CHOKSHI ENG.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT

સુરત

GURUKUL VIDHYAPITH V. D. CHOKSHI GUJ.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT

GURUKUL VIDHYAPITH V. T. CHOKSHI GUJ.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT

સુરત

GURUKUL VIDHYAPITH V. D. C. KANYA VIDHYALAY SCHOOL, SUMUL DAIRY ROAD, NEAR BADAGANESH MANDIR, KATARGAM, SURAT

GURUKUL VIDHYAPITH V. T. C. KANYA VIDHYALAY SCHOOL, SUMUL DAIRY ROAD, NEAR BADAGANESH MANDIR, KATARGAM, SURAT

અમદાવાદ

PRASHANAT HIGH SCHOOL, TRISHLA PARK, SHIV SAGAR ESTATE, JIVARAJ PARK

PRASHANT HIGH SCHOOL, TRISHLA PARK, SHIV SAGAR ESTATE, JIVARAJ PARK, AHMEDABAD.

અમદાવાદ

AADHARSH HINDI VIDHYALAYA, B/H BHAGAWATI FALTS, JIVARAJPARK, AHMEDABAD

AADARSH HINDI VIDHYALAYA, B/H BHAGAWATI FALTS, JIVARAJPARK, AHMEDABAD

અમદાવાદ

VISHWABHARATI BHAVAN, BHAIKAKA NAGAR, THALTEJ, AHMEDABAD

VISHWABHARTI GIRLS HIGH SCHOOL, BHAIKAKA NAGAR, THALTEJ, AHMEDABAD

૧૦

અમદાવાદ

SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 1, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL

SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 1, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL, AHMEDABAD

૧૧

અમદાવાદ

SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 2, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL

SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 2, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL, AHMEDABAD

૧૨

અમદાવાદ

SHRI SARASWATI MANDIR HIGH SCHOOL, PUNIT MARG, L.G.CORNER, MANINAGAR

SHRI SARASWATI MANDIR HIGH SCHOOL, PUNIT MARG, L.G.CORNER, MANINAGAR, AHMEDABAD.

૧૩

અમદાવાદ

V.V. TOMAR HINDI H.S.SCHOOL, VIDYANAGAR, BHARGAV ROAD, KUBERNAGAR

V.V. TOMAR HINDI H.S.SCHOOL, VIDYANAGAR, BHARGAV ROAD, KUBERNAGAR, AHMEDABAD.

૧૪

આણંદ

KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-1, BAKROL, TA.ANAND

KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-1, BAKROL, TA.ANAND

૧૫

આણંદ

KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-2, BAKROL, TA.ANAND

KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-2, BAKROL, TA.ANAND

૧૬

આણંદ

KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-3, BAKROL, TA.ANAND

KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-3, BAKROL, TA.ANAND

૧૭

આણંદ

KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-4, BAKROL, TA.ANAND

KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-4, BAKROL, TA.ANANDSource: https://lrdgujarat2021.in/

No comments

Powered by Blogger.