અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Gujarat Police Constable (LRD) Document Verification List 2021-22 Out

Gujarat Police Constable (LRD) Final Result 2021-22:


OJAS LRD Result 2022:
 Gujarat Police has declared the document verification list PDF file on their official site @https://lrdgujarat2021.in. Candidates can directly check their names in below PDF file. We are providing the official link to download Gujarat Police Constable result PDF file 2022. The official link was given below.

Gujarat Police Constable Document Verification List 2021-22:

Board: Lokrakshak Recruitment Board (LRD)

Post: Constable 

Total Vacancies: 10,449

Exam Date: 10/04/2022

Official Website: https://lrdgujarat2021.in

Advertisement No.: LRB/202122/2

Gujarat Police Constable (LRD) Final Result 2021-22:

The written examination of Lokrakshak recruitment taken on 10/04/2022 has been posted on the website of the Provisional Answer Key Recruitment Board on 12.03.2020 and Wangha has been ordered till 14/04/2022. After studying these objections, the Final Answer Key website was placed on 27/04/2022. After placing the Final Answer Key, objection petitions were received from some candidates against the Answer Key. There is no need to make any change in the Final Answer Key placed on 27/04/2022 after reviewing all the objections received from the candidates, which is good to inform the candidates.

OJAS LRD Document Verification List 2021-22:

Class-3 armed / unarmed constable-Lokarakshak and SRPF in Gujarat Police Force. Only online applications are invited by the Lokarakshak Recruitment Board to fill the vacancies in the constable cadre through direct recruitment. Candidates fulfilling the qualification as per the existing provisions of the recruitment rules and examination rules of all these cadres and wishing to apply for the post from 23/10/2021 (15:00 hrs. Noon) to 09/11/2021 (11.59 hrs. 

OJAS Police Constable Document Verification List 2021-22:

Go to the website: //ojas.gujarat.gov.in and apply online by going to the page of "Police Recruitment Announcement". Candidates should read the recruitment information and instructions from the above website carefully before applying online. Candidates will have to delete the printout after confirming the online application and submit it when requested. Candidates should take special note that application forms sent by post or in person will not be considered.

LRD Constable Cut Off Marks 2021-22જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

જનરલ કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

EWS કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

EWS કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

SEBC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

SEBC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

SC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

SC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

ST કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

ST કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

No comments

Powered by Blogger.