અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Gujarat Police Sub Inspector (PSI) Document Verification List 2022 Out

Gujarat PSI Final Result 2022:


Gujarat PSI Result 2022:
 Gujarat Police Sub Inspector recruitment board has released the document verification list for PSI 2022. Candidates can directly check their name via below Gujarat PSI document verification list PDF file 2022. We have put here the document verification list PDF file link below. 

Gujarat Police Sub Inspector (PSI) Document Verification List 2022:

Main Examination of PSI Cadre on 12/06/2022 (Sunday) Naroj (Paper-1 Gujarati Language and Paper-2 English Language) and on 19/06/2022 (Sunday) Naroj (Paper-3 General Knowledge and Paper-4 Legal) Matters) to be held at Gandhinagar. The collator for the Naroj Yojana exam on 12/06/2022 can be downloaded from the website of Naroj OJAS on 05/06/2022 and the collator for the Naroj Yojana exam on 19/06/2022 Naroj exam completed on 12/06/2022 Once done, it can be downloaded from OJAS website. All of which should be noted.

Gujarat PSI Final Result 2022:

Board: PSI Recruitment Board (PRB)

Exam Name: Police Sub Inspector

Total Vacancies: 1382 Vacancies

Advertisement No.: PSIRB/2020-21/1

OJAS PSI Document Verification List 2022:

The main examination of the PSI cadre is planned to be taken in the third or fourth week of the month of May 208. All of which should be noted. CCTV cameras were used in each classroom during the preliminary examination. Verification of all CCTV camera recordings is currently underway. If any irregularity is found in this verification then the candidature of the concerned candidate will be canceled which will be binding on all. In addition, in the entire recruitment process, if any candidate is found to have misbehaved at any stage, his candidature will be canceled.

Gujarat Police Sub Inspector (PSI) Document Verification List 2022:

Candidates will have to check the answers of their main examination Paper-2 and Paper-4 by comparing them with question paper set-1. If any candidate has any objection / submission regarding Provisional Answer Key, he / she should send online objection / submission on 22/06/2022: 14:00 hrs to 25/06/2022 hrs: 14:00 hrs. Objections/representations sent otherwise and after the date / time elapsed will not be considered.

:: અગત્યની નોંધ ::


(૧) પો.સ.ઇ. કેડરની કુલ-૧૩૮૨ જગ્‍યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ PSIRB/202021/1 થી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ.

(ર) તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ અને તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ મુખ્ય પરીક્ષા લેવામાં આવેલ.

(૩) તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૨ નારોજ તમામ હાજર ઉમેદવારોના ગુણ વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવેલ અને નિયમોનુસાર રિચેકીંગ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ. રિચેકીંગ માટે ૧૨૭ પેપરો માટે ૬૮ અરજીઓ મળેલ જે રિચેકીંગ અંગેની જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ જેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી.

(૪) સરકારશ્રીના ગૃહવિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ જીજી/જીયુજે/૪/૨૦૨૧/મહક/ ૧૦૨૦૧૦/૩૩૫/સ, તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧થી ઠરાવેલ પરીક્ષા નિયમોમાં મુદદા નંબર-૮ (એચ) ના પેરા નંબર-૨ માં જણાવ્‍યા મુજબ ખાલી જગ્‍યાના ૨ (બે) ગણા ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કવોલીફાઇડ કરવા જણાવેલ છે.

(પ) કવોલીફાઇડ લીસ્ટ તૈયાર કરવા માટે મુખ્ય પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારના શારીરીક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ, મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ, એન.સી.સી. “સી” સર્ટીફીકેટના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી / રક્ષા શકિત યુનિર્વસિટી પ્રમાણપત્રના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રમતવીરોને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ તથા વિધવાને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણનો સરવાળો કરી જે ગુણ આવે તેને ધ્યાને લઇ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

 મુખ્ય પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારોની તમામ ગુણની વિગતો જોવા માટે અહીં કલિક કરો........
કેટેગીરી પ્રમાણે દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારોના કટ ઓફ માર્કસ નીચે મુજબ છે.


(A) પુરૂષ ઉમેદવાર

કેટેગીરીકટ ઓફ માર્કસકવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારની સંખ્‍યા
GENERAL૨૬૬.૭૫૮૪૮
EWS૨૬૦.૫૦૧૮૮
SC૨૪૫.૦૦૧૦૦
ST૧૯૫.૦૦૨૭૪
SEBC૨૫૫.૦૦૪૯૭
કુલઃ૧૯૦૭

(B) મહિલા ઉમેદવાર
કેટેગીરીકટ ઓફ માર્કસકવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારની સંખ્‍યા
GENERAL૨૧૮.૫૦૩૮૨
EWS૨૦૬.૨૫૮૬
SC૨૦૦.૨૫૪૫
ST૧૮૨.૦૦૭૬
SEBC૨૦૯.૨૫૨૨૦
કુલઃ૮૦૯

(C) માજી સૈનિક ઉમેદવાર
કેટેગીરીજે-તે કેટેગીરી કટ ઓફ માર્કસમાજી સૈનિક કટ ઓફ માર્કસકવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારની સંખ્‍યા
GENERAL૨૬૬.૭૫૨૧૩.૪૦૧૮
EWS૨૬૦.૫૦૨૦૮.૪૦
SC૨૪૫.૦૦૧૯૬.૦૦
ST૧૯૫.૦૦૧૮૦.૦૦
SEBC૨૫૫.૦૦૨૦૪.૦૦૧૧
કુલઃ૩૪આમ ઉપરોકત (A) પુરૂષ ઉમેદવારો-૧૯૦૭ (B) મહિલા ઉમેદવારો-૮૦૯ અને (C) માજી સૈનિક ઉમેદવારો-૩૪ મળી કુલ-૨,૭૫૦ ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કવોલીફાઇડ જાહેર કરવામાં આવે છે.
 દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારોની યાદી જોવા માટે અહીં કલિક કરો........


ખાસ નોંધઃ

(૧) કટ ઓફ માર્કસ એટલે જે-તે કેટેગીરીમાં કવોલીફાઇડ થયેલ છેલ્લા ઉમેદવારના માર્કસ.

(ર) જે ઉમેદવારોના એન.સી.સી. “સી” સર્ટીફીકેટના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી / રક્ષા શકિત યુનિર્વસિટી પ્રમાણપત્રના મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ, રમતવીરોને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ તથા વિધવાને મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ મૂકવામાં આવેલ છે આવા ઉમેદવારોની દસ્‍તાવેજ ચકાસણી સમયે નિયમ મુજબ પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ન હોય તો ઉમેરવામાં આવેલ ગુણ રદ થશે અને નિયમોનુસાર કાર્યવાહી થશે જે તમામને બંધનકર્તા રહેશે.

(3) ઉમેદવારોની અત્‍યાર સુધી કોઇ ડોકયુમેન્‍ટ (પ્રમાણપત્ર)ની ચકાસણી થયેલ નથી આ સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા દરમ્‍યાન કોઇપણ ઉમેદવાર કોઇપણ તબકકે ગેરલાયક હોવાનું ધ્યાન ઉપર આવશે તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થવાને પાત્ર રહેશે.

(૪) કોઇપણ ઉમેદવાર વિરૂધ્‍ધ નિયમભંગ અથવા ગેરરીતીનો કોઇ પુરાવો કોઇ પણ તબકકે મળશે તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થવાને પાત્ર રહેશે.

(૫) મુખ્ય પરીક્ષા દરમ્યાન દરેક વર્ગખંડમાં CCTV કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હતો. હાલ તમામ CCTV કેમેરા રેકોડીંગની ચકાસણી ચાલી રહેલ છે. આ ચકાસણીમાં જો કોઇ ગેરરીતી માલુમ પડશે તો સબંધિત ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે જે તમામને બંધનકર્તા રહેશે.

(૬) કવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.૧૨/૦૮/૨૦૨૨ અને તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૨ નારોજ ઉમેદવારે અરજી ફોર્મમાં દર્શાવેલ કાયમી સરનામાંના શહેર/જીલ્લા ખાતે કરવામાં આવનાર છે. (ફકત વધારના ગુણ મેળવેલ અને માજીસૈનિકોની દસ્તાવેજ ચકાસણી ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, જી.ગાંધીનગર ખાતે કરવામાં આવનાર છે)

(૭) દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ હવે પછી વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરવામાં આવશે.

No comments

Powered by Blogger.