અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

GSEB 12th Purak Pariksha Result 2022 @gseb.org

 GSEB 12th Purak Pariksha Result 2022 , The Gujarat Secondary and Higher Education Board (GSEB) Declred 12th Purak Pariksha Result 2022 , HSC Purak Pariksha Result 2022  

GSEB 12th Supplementary Exam Result 2022

GSEB 12th Purak Pariksha Result 2022  @gseb.org

GSEB HSC Supplementary Exam Result 2022 – The Gujarat board of Secondary Education will soon release the Gujarat Board HSC Supplementary Exam Result 2022 August 04 2022, Candidates can have a frequent check on the official website, www.gseb.org for more information and knowledge.

Name of the Exam12th Supplementary Exam

Conducting BodyGujarat Secondary and Higher Secondary Education Board – GSEB

How to Check GSEB Purak Pariksha Result 2022 ?

Students will be able to download the Gujarat board HSC Supplementary Exam Result 2022 by following the given instructions.

  • Step 1: Go to the official website of GSEB, www.gseb.org.
  • Step 2: Click on the board website button mentioned on the homepage.
  • Step 3: Search the ‘HSC Purak Pariksha Result 2022 ’ link.
  • Step 4: As you click on the link, your GSEB class 12th Purak Pariksha Result 2022 will be displayed on your screen.
STD 12 Purak Pariksha Result Link - click here
HSC Science Purak Pariksha Press Note - click here
HSC General Purak Pariksha Press Note - click here

No comments

Powered by Blogger.